fbpx Female Economy - ANBI

Stichting | FEMALE ECONOMY

Stichting FEMALE ECONOMY wordt structureel ondersteund door Amsterdams Fonds voor de Kunst en Fonds Podiumkunsten en incidenteel door fondsen die affiniteit hebben met onze projectplannen of ons doorlopend cursusaanbod met trainingen als Ik Ontmoet Mij en het AlzheimerFluisteren, willen ondersteunen.

ANBI

Stichting FEMALE ECONOMY is een goed doel: de organisatie is aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw gift is daarmee vrijgesteld van successie- en schenkingsrecht. De Belastingdienst vraagt in uw aangifte naar het RSIN van uw ANBI. Voor Stichting FEMALE ECONOMY is dat 850060722.

Meer over schenken en de voordelen

MISSIE

Ik wil je graag vertellen waar mijn denken zich bevindt en waar mijn hart woont. Ik vertel je over wat ik zie als ‘de autobiografie van de samenleving’ en over de dynamiek waarin mijn werk groeit. Ik bied je geen afleiding maar inwijding. Verinnerlijking van contact is mijn kompas. Dat ervaar ik als mijn werk. Zie ik als mijn functie.

Mensen zetten, als ze gaan functioneren, een systeem tussen het probleem en hun eigen angsten. Mijn antwoord daarop is die huiver verinnerlijken, helder maken, kantelen, en naar buiten buitelen met een actie. Dat is mijn missie! Om een probleem via een kunstvorm te poneren in de samenleving en dat tot een bezielend voorstel te transformeren.

VISIE

Hoe beschrijf ik je wat ik al leef? Da’s niet makkelijk, omdat ik het adem. Ik ben divers, vrouwelijk en word gerekend tot verschillende minderheidsgroepen. Dat zijn voor mij vanzelfsprekendheden. Die bepalen hoe ik naar de samenleving kijk en hoe ik theater maak. Inspiratie voor mijn werk ligt in de roep die ik opvang al wandelend van wijk naar centrum en omgekeerd. In en tussen de bewoners. Ik ga op visite. Zit op vele huiskamerbanken. Ik laat professionals en burgers samenwerken. Omdat ik vertrouw op de kwaliteit van de uitwisseling van mens tot mens. Zo krijg ik mensen ook over de vaak hoge drempel van het theater.

BELONINGSBELEID

De werknemers (zij die in dienst zijn evenals de zzp-ers) en directieleden van Female Economy worden volgens de CAO Toneel en Dans gehonoreerd.

Het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de directieleden worden vastgesteld door de Raad van Toezicht, met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector). Leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Kosten die door leden worden gemaakt in de uitoefening van hun functie worden op declaratiebasis vergoed.

CODE CULTURAL GOVERNANCE

De Raad van Toezicht past de Code Cultural Governance toe. Ze vormt voor de RvT een leidend instrument bij het toezicht houden. De directie is verantwoordelijk voor de organisatie. In de statuten staat beschreven welke besluiten vooraf goedkeuring behoeven van de RvT, waarmee de grenzen van de statutaire bevoegdheid van de directie duidelijk zijn aangegeven. De financiële controle is geformaliseerd middels het vaststellen van een reglement en de vorming van een auditcommissie.

RAAD VAN TOEZICHT

Carolien Gehrels | Voorzitter
Erik Varwijk | Penningmeester
Abdel Nassiri | Secretaris
Nadia Moussaid | Algemeen Lid

schrijf je in voor de nieuwsbrief: